Internationale retningslinier:

 

Bujinkan Dôjô følger en række overordnede retningslinier (Guidelines for Participation in the Bujikan), fastsat af sôke Masaaki Hatsumi. Disse retningslinier skal følges af alle Bujinkan Dôjô’s verden over. Nedenfor er retningslinierne anført i engelsk oversættelse. En tilnærmet dansk oversættelse, med forbehold for indhold ’lost in translation’, findes i tilslutning til hvert afsnit.

 

    1. The Bujinkan shall be open to only those who agree with and uphold the guidelines of the Bujinkan Dojo. Those not doing so shall not be allowed to join. Specifically: Only those who have read and agreed with these guidelines shall be allowed to participate.

 

 

 

   1dk) Bujinkan er kun åben for personer, som er enige i og overholder Bujinkan Dojo’s Guidelines. De, som ikke gør, kan ikke tillades at træne i Bujinkan. Mere specifikt: Kun de, som har læst og tilsluttet sig disse Guide­lines, kan få lov at deltage i træningen.

 

    2. Only those able to exercise true patience, self-control, and dedication shall be allowed to participate. A physician's examination report shall be required. Specifically, individuals with mental illness, drug addiction, or mental instability shall be barred from joining. The necessity of such a report concerns individuals who may present a danger to others, for example, those with infectious diseases or illnesses, individuals with clinically abnormal personalities or physiology, and individuals lacking self-control.

 

 

 

   2dk) Kun de, som er i stand til at udvise ægte tålmodighed, selvkontrol og dedikation, kan få lov at deltage i træ­ningen. En lægeerklæring skal kunne fremvises på forlangende. Mere specifikt: Personer med sinds­syg­domme, mis­brugs­pro­blemer eller mental instabilitet skal ikke tillades at træne i Bujinkan. Nødvendigheden af en sådan læge­erklæring gælder personer, som kan udgøre en fare for andre - f.eks. personer med smit­som­me sygdomme, personer med klinisk abnormal personlighed eller fysiologi, og personer med mang­lende selvkontrol.

 

 

   3. Individuals with criminal records shall be turned away. Trouble makers, those who commit crimes, and those living in Japan who break domestic laws shall be turned away.

 

   3dk) Personer uden ren straffeattest skal afvises. Ballademagere, kriminelle, og personer med bopæl i Japan, der bryder japansk lov, skal afvises.

 

 

   4. Those not upholding the guidelines of the Bujinkan, either as practitioners or as members of society, by committing disgraceful or reproachable acts shall be expelled. Until now, the Bujinkan was open to large numbers of people who came to Japan. Among them, unfortunately, were those committing violent drunken acts, the mentally ill, and trouble makers who thought only of themselves and failed to see how their actions might adversely affect others. Through their actions, such people were discarding the traditional righteous heart of the Bujinkan. From this day forward, all such people shall be expelled.

 

    4dk) De, som ikke opretholder og respekterer Bujinkan’s Guidelines, ved enten under træning eller som med­lem af det øvrige samfund at begå skændige og skammelige handlinger, skal ekskluderes fra Bujinkan. Indtil nu har Bujinkan Dôjô været åben for et stort antal mennesker, som kom til Japan. Mellem dem var uheldigvis de, som begik voldelige handlinger under indflydelse af alkohol, sindssyge personer, og ballademagere, som kun tænkte på sig selv og ikke forstod hvordan deres handlinger var til skade for andre. Gennem deres handlinger frasagde disse personer sig det traditionelt retlinede hjerte af Bujinkan. Fra og med idag skal den slags personer ekskluderes fra Bujinkan.

 

    5. Regarding accidents occurring during training (both inside and outside the dojo), one should not cause trouble to the Bujinkan. This is an extremely important point. Those unwilling to take personal responsibility for accidents occurring during Bujinkan training shall not be admitted. Reiterating for clarity, the Bujinkan shall not take responsibility for any accidents happening in the course of training, regardless of the location.

 

    5dk) Hvad angår uheld under træning (både i og udenfor dôjô’en), bør ingen skabe problemer for Bujinkan. Dette er en overordentligt vigtigt pointe. De, som ikke ønsker at tage personligt ansvar for uheld under Bujinkan træning skal ikke have lov at deltage. For klarheds skyld skal gentages: Bujinkan tager ikke ansvar for nogen form for uheld, som sker under træning, uanset hvor træningen finder sted.

 

    6. All those joining the Bujinkan must get an annual membership card. This card not only preserves the honor of the Bujinkan members, it indicates you are part of a larger whole--one whose members come together with warrior hearts to better themselves through training and friendship. It evinces the glory of warrior virtue, and embodies both loyalty and brotherly love.

 

    6dk) Alle medlemmer af Bujinkan skal årligt forny deres medlemskort. Dette kort bevarer ikke blot med­lem­mer­nes anseelse - det viser også, at man er en del af en større helhed, hvis medlemmer mødes som krigere af hjertet for at forbedre sig gennem træning og venskab. Det røber krigerdydernes storslåethed, og udtrykker både loyalitet og broderkærlighed.

 

    7. The tradition of the Bujinkan recognizes nature and the universality of all human life, and is aware of that which flows naturally between the two parts:

 

"The secret principle of Taijutsu is to know the foundations of peace."

 

"To study is the path to the immovable heart (fudoshin)."

 

Recently, the Bujinkan has become truly international. Just as there are various time zones, so exist various taboos among the world's peoples and nations. We must respect each other, striving to avoid such taboos. We must put the heart of the warrior first, working together for self-improvement and for the betterment of the Bujinkan.

 

    7dk) Bujinkans tradition anerkender naturen og alsidigheden af alt menneskeligt liv, og er opmærksom på det, som flyder naturligt mellem de to:

 

                   ”Det hemmelige princip i Taijutsu er at kende grundlaget for fred”

 

                   ”At studere er vejen til det urokkelige hjerte (fudoshin)”

 

For nyligt er Bujinkan blevet virkeligt international. Som der er forskellige tidszoner, er der forskellige tabuer mellem verdens mennesker og lande. Vi må respektere hinanden, og bestræbe os på at undgå så­danne tabuer. Vi må sætte krigerens hjerte først, og arbejde sammen for at forbedre os selv og Bujinkan.

 

                    Those not upholding the above-mentioned guidelines shall be forced out of the Bujinkan.

 

 

 

                   dk) De, som ikke overholder ovennævnte Guidelines, skal tvinges ud af Bujinkan.

 

 

 

                                                         Masaaki Hatsumi - Soke.          

 

 ------------------------------------------------------------------